Untitled Document

Radno vrijeme: Pon - Pet 8:00 - 16.00

Pratite nas:

DTS 10/0,4 KV 1X1000KVA “D3”

Naručilac: CEDIS DOO

Opis posla: IZGRADNJA DTS 10/0,4 KV 1X1000KVA “D3”, PREMA DUP-U “DONJA GORICA ZA ZAHVAT KORIDORA CETINJSKOG PUTA I JUŽNE OBILAZNICE

TS 10/0,4 kV, 1x630 kVA

Naručilac: CEDIS D.O.O

Opis izvršenih radova:Izgradnja TS 10/0,4 kV, 1x630 kVA "Mirac"-Nova sa priključnim 10 kV vodom. 

NDTS 10/0,4kV 630kVA "Beri"

Naručilac: CEDIS D.O.O

Opis izvršenih radova:- Izgradnji trafostanica – Izgradnja NDTS 10/0,4kV 630kVA Beri sa uklapanjem u VN i NN mrežu i demontaža postojeće STS. 

NDTS 10/0.4 kV “BR.34 – NOVA”

Naručilac: CEDIS D.O.O

Opis izvršenih radova: Izgradnja NDTS 10/0.4 kV “BR.34 – NOVA”, 630 kVA, DUP Ilino sa uklapanjem u 10 kV mrežu. 

NDTS 10/0,4 kV 2x630kVA “Nova br.4”

Naručilac: CEDIS D.O.O

Opis izvršenih radova: Nabavka radova, građevinski, zanatski i elektromontažni za potrebe Investicija: NDTS 10/0,4 kV 2x630kVA “nova br.4” na UP TS4 DUP “DAHNA” sa uklapanjem u 10kV mrežu

Trafostanica 10/0,4 kV 2x1000 kVA

Naručilac: UPRAVA JAVNIH RADOVA

Opis izvršenih radova: Izvođenje radova na izgradnji trafostanice sa uklapanjem u VN infrastrukturu za potrebe kompleksa objekata sektora specijalne policije na zlatici u Podgorici

Rekonstrukcija TS 35/10 kV Gornja Zeta

Nabavka i zamjena neispravnih djelova postrojenja tipa NXPlus DBB u TS 35/10 kV Gornja Zeta, dovođenja postrojenja u ispravno stanje i puštanje u pogon. 

Rekonstrukcija TS 35/10 kV Gorica A

Nabavka i montaža postrojenja NXPlus SBB (6 ćelija) sa relejima 7SJ82 u TS 35/10 kV Gorica A, ispitivanje i puštanje u pogon.

AUTOPUT BAR-BOLJARE - DIONICA SMOKOVAC-MATEŠEVO

Izvođenje elektrotehničkih radova na izgradnji 10 distributivnih trafostanica 20/0,4 kV snage od 250-1000 kVA. U trafostanicama je ugrađena najsavremenija Siemens oprema: GIS SN, suvi transformatori, NN postrojenje sa prekidačima i zaštitnim jedinicama, polje kompenzacije, ATS i UPS sistemi. 

Trafostanica TS 35/10 kV; 2x2,5 MVA „Velje Brdo“ sa uklapanjem u 35 kV mrežu

Izvođenje elektrotehničkih i građevinskih radova na izgradnji elektroenergetske infrastrukture TS Velje Brdo – trafostanica 35/10 kV 2x2,5 MVA , u opštini Podgorica. Trafostanica je izvedena sa opremom SIEMENS - (AIS) vazduhom izolovana 35 i 10 kV postrojenja. 

TS 10/0.4 kV „Manastir Podvrh“ 1x630 kVA

Elektrotehnički i građevisnki radovi na izgradnji TS 10/0.4 kV „Manastir Podvrh“ 1x630 kVA instalacija elektroenergetske infrastrukture od TS 35/10 kV „Bistrica“ do TS 10/0.4 kV „Manastir Podvrh“.

TS 35/10 kV “Cmiljača” 1x8 MVA (2x8 MVA)

Izvođenje elektrotehničkih i građevinskih radova na izgradnji elektroenergetske infrastrukture za potrebe napajanja kompleksa „Cmiljača“ – trafostanica 35/10 kV 1x8 MVA (2x8 MVA), u opštini Bijelo Polje.

INSTALACIJE ZA NAPAJANJE FRIGO KONTEJNERA - LUKA BAR

Opis posla: Izgradnja niskonaponske elektroenergetske infrastrukture za priključak i pouzdano napajanje 36 frigo-kontejnera.


Invesitor: "Luka Bar" AD

NDTS 10/0.4kV "Tećija" 2X1000kVA

Opis posla : Montaža TS 2x1000kVA sa priključnim 10kV podzemnim vodovima i uklapanjem u NN mrežu.


Investitor: "CEDIS" doo Podgorica

TS 10/0.4kV; 1x630 kVA sa priključnim 10 kV kablovskim vodom

Opis posla: Projektovanje, nabavka opreme, isporuka i montaža trafostanice 1x630kVA u opštini Podgorica.


Investitor: HARD DISCOUNT LAKOVIĆ d.o.o Podgorica

TS 10/0.4kV; 1x400 kVA "Avioservis"

Opis posla: Projektovanje, nabavka opreme, isporuka i montaža trafostanice 1x400kVA u opštini Tivat.


Investitor: Jugopetrol A.D. Podgorica

ZAMJENA TRANSFORMATORA U TS 35/10 kV "OSTROS" , TS 35/10 kV "PTIČ" i TS 35/10 kV "Vilusi"

OPIS POSLA - Instalacija transformatora snage 1,6 MVA u:

TS 35/10 kV "OSTROS" , Bar,

TS 35/10 kV "PTIČ" , Podgorica

TS 35/10 kV "VILUSI" , Nikšić.

Investitor: "CEDIS" DOO Podgorica

DTS 10/0.4kV; 630(250) kVA "Brezovik" sa priključnim 10 kV vodom

Opis posla: Nabavka opreme, isporuka i montaža trafostanice 1x630(250)kVA za napajanje električnom energijom dijela Vojnog kompleksa Brezovik u opštini Nikšić.


Investitor: Ministarstvo Odbrane Crne Gore

TS 35/10KV JEZERINE

ZA NAPAJANJE SKIJALIŠTA SA SVIM PRATEĆIM SADRŽAJIMA IZGRADILI SMO TRAFOSTANICU 35/10KV JEZERINE. OBJEKAT JE IZGRAĐEN NA NADMORSKOJ VISINI OD 1450M. TRAFOSTANICA SE SASTOJI OD GRAĐEVINSKOG DIJELA, ARHITEKTONSKI IZVEDENOG U PLANINSKOM STILU. U TRAFOSTANICI JE UGRAĐENA OPREMA SIEMENS. POSTROJENJE 35KV JE TIPA NXPLUS, KOJE SE SASTOJI OD DVIJE VODNE, DVIJE TRANSFORMATORSKE I JEDNE SPOJNE ĆELIJE. POSTROJENJE 10KV JE TIPA NXPLUSC, A SASTOJI SE OD 13 ĆELIJA OD KOJE SU DVIJE TRANSFORMATORSKE, DVIJE SPOJNE (PREKIDAČKA I RASTAVLJAČKA), ĆELIJA SOPSTVENE POTROŠNJE 8 IZVODNIH ĆELIJA. TRANSFORMACIJA: UGRAĐEN JE JEDAN TRANSFORMATOR 35/10KV, SNAGE 8MVA, KAO REALIZACUJA PRVE FAZE. U POSTROJENJU SU UGRAĐENE INTEGRISANE ZAŠTITNE I UPRAVLJAČKE MIKROPROCESORSKE JEDINICE TIPA SIPROTEC. UPRAVLJANJE POSTROJENJEM JE IZVEDENO SA STANIČNOG RAČUNARA I PRIPREMLJENO JE ZA DALJINSKO UPRAVLJANJE IZ BUDUĆEG DISPEČERSKOG CENTRA CEDIS-A.

TS KOLAŠIN 1600

JEDNA OD SPECIFIČNIH I NEOBIČNIH TRAFOSTANICA KOJU SMO NEDAVNO IZGRADILI JE TS 10/0,4KV 1000KVA, KOLAŠIN 1600. OVA TRAFOSTANICA IZGRAĐENA JE ZA POTREBE NAPAJANJA ŽIČARE NA SKIJALIŠTU NA BJELASICI. SPECIFIČNOST JE ŠTO JE NADMORSKA VISINA OBJEKTA 1600M PA JE CJELOKUPNA OPREMA USKLAĐENA SA TIM ZAHTJEVOM. POSTROJENJE DE SASTOJI OS SREDNJENAPONSKOG BLOKA ,PROIZVODNJE SIEMENS, TIPA 8DJH, KONFIGURACIJE RRL, MJERNE ĆELIJE, SOPSTVENE – EMINENT PROIZVODNJE, NISKONAPONSKOG POSTROJENJA SCHNEIDER – PRISMA I ENERGETSKOG TRANSFORMATORA SNAGE 1000KVA, PROZVODNJE “MINEL”, KOJI ISPUNJAVA SVE USLOVE ZA RAD NA TOJ NADMORSKOJ VISINI. SPOLJAŠNOST OBJEKTA U KOME JE SMJEŠTENA TRANSFORMATORSKA STANICA VRLO USPJEŠNO JE UKLOPLJENA U PLANINSKI AMBIJENT SKIJALIŠTA.

TS 35/6KV 2X8MVA TVRDAŠ - REKONSTRUKCIJA

POSTROJENJE 35/6 KV TVRDAŠ SLUŽI ZA NAPAJANJE TRANSPORTNOG SISTEMA RUDNIKA UGLJA U PLJEVLJIMA. POSTOJEĆE POSTROJENJE, POSEBNO 35KV, KOJE JE BILO VAZDUHOM IZOLOVANO, ZBOG SVOJE LOKACIJE I SMJEŠTAJA U METALNOM KUĆIŠTU, BILO JE VEOMA NEPOUZDANO SA ČESTIM ISPADIMA I HAVARIJAMA KOJE SU NASTAJALE ZBOG PROBOJA IZOLACIJE NA RAZLIČITIM ELEMENTIMA POSTROJENJA. REKONSTRUKCIJA JE OBUHVATALA IZGRADNJU NOVOG GRAĐEVINSKOH OBJEKTA OD LAKE METALNE KONSTRUKCIJE I SENDVIČ PANELA. PROSTORIJE U KOJIMA SU SMJEŠTENA POSTROJENJA SU KLIMATIZOVANE. POSTROJENJE 35KV JE IZVEDENO SA INTEGRISANIM BLOKOM TIPA 8DJH 36KV, KONFIGURACIJE LLL, PROIZVODNJE SIEMENS, A SATOJI SE OD JEDNE VODNE DVIJE TRANSFORMATORSKE ĆELIJE. SVE ĆELIJE SU OPREMLJENA VAKUMSKIM PREKIDAČIMA SA MOTORNIM POGONIMA. POSTROJENJE 6KV JE TIPA NXAIR, PROIZVODNJE SIEMENS, A SASTOJI SE OD DEVET ĆELIJA. INAČE SVE ĆELIJE SU IZVLAČIVOG TIPA. U PROSTORIJI U KOJOJ JE SMJEŠTENO 6KV POSTROJENJE U POSEBNOM, ZA TU SVRHU PROIZVEDENOM KUĆIŠTU UGRAĐEN JE KUĆNI, SUVI TRANSFORMATOR 6/0,4KV, SNAGE 250KVA, PROIZVODNJE SIEMENS. . U OBA POSTROJENJA SU UGRAĐENE INTEGRISANE ZAŠTITNE I UPRAVLJAČKE MIKROPROCESORSKE JEDINICE TIPA SIPROTEC. UPRAVLJANJE POSTROJENJEM JE IZVEDENO SA STANIČNOG RAČUNARA, SA MOGUĆNOŠĆU PLANIRANOG POVEZIVANJA SA DISPEČERSKIM CENTRUM RUDNIKA UGLJA PLJEVLJA.

TS 35/10KV 2X8MVA KLINCI

POSTROJENJE 35/10KV KLINCI IZGRAĐENO JE ZA NAPAJANJE POSTOJEĆIH I BUDUĆIH TURISTIČKIH KOMPLEKSA NA POLUOSTRVU LUŠTICA. OBJEKAT JE IZGRAĐEN NA POGODNOJ I VEOMA ATRAKTIVNOJ LOKACIJI KLINCI U BLIZINI NEKADAŠNJE AUSTRUGARSKE, A KASNIJE JUGOSLOVENSKE VOJNE KASARNE. OVO POSTROJENJE, KAO I SVA OSTALA TOGA TIPA JE IZGRAĐENO U SVEMU PREMA ZAHTJEVIMA OPERATORA DISTRIBUTIVNOG SISTEMA CEDIS – PODGORICA. U TRAFOSTANICI JE UGRAĐENA OPREMA SIEMENS. POSTROJENJE 35KV JE TIPA NXPLUS, KOJE SE SASTOJI OD TRI VODNE, DVIJE TRANSFORMATORSKE I JEDNE SPOJNE ĆELIJE. POSTROJENJE 10KV JE TIPA NXPLUSC, A SASTOJI SE OD 17 ĆELIJA OD KOJE SU DVIJE TRANSFORMATORSKE, DVIJE SPOJNE (PREKIDAČKA I RASTAVLJAČKA), ĆELIJE SOPSTVENE POTROŠNJE I 12 IZVODNIH ĆELIJA. TRANSFORMACIJA: UGRAĐENA SU DVA TRANSFORMATORA 35/10KV, SNAGE 8MVA, PROIZVODNJE SIEMENS. U POSTROJENJU SU UGRAĐENE INTEGRISANE ZAŠTITNE I UPRAVLJAČKE MIKROPROCESORSKE JEDINICE TIPA SIPROTEC. UPRAVLJANJE POSTROJENJEM JE IZVEDENO SA STANIČNOG RAČUNARA.

TS 110/10KV 2X31,5MVA NIKŠIĆ 2 – KLIČEVO

POTREBA ZA IZGRADNJOM OVOG OBJEKTA PROISTEKLA JE IZ SPROVEDENIH ANALIZA KOJE SU UKAZALE NA NEOPHODNOST IZGRADNJE NOVE NAPOJNE TAČKE NIKŠIĆA NA NIVOU NAPONA 110KV.OSIM SIGURNIJEG I KVALITETNIJEG NAPAJANJA POTROŠAČA, IZGRADNJOM TS110/10KV NIKŠIĆ2 STVORENI SU POVOLJNIJI USLOVI ZA PRIKLJUČENJE NOVIH PROIZVODNIH OBJEKATA U OKOLINI NIKŠIĆA (VE KRNOVO I MALE HE NA PODRUČJU ŠAVNIKA I PLUŽINA). POSTROJENJE 110KV IZVEDENO JE KAO METALOM OKLOPLJENO, TROPOLNO IZOLOVANO GASOM SF6 POD PRITISKOM, ZA UNUTRAŠNJU MONTAŽU. UGRAĐENA OPREMA JE PROIZVODNJE ABB. POSTROJENJE 110KV SASTOJI SE OD: DVA MJERNA POLJA, DVA TRANSFORMATORSKA POLJA, JEDNOG KABLOVSKOG POLJA 110KV NIKŠIĆ I DVA DALEKOVODNA POLJA (110KV BREZNA I 110KV PRIKLJUČAK ZA ŽELJEZNICU. U TRAFOSTANICI SU UGRAĐENA DVA ENERGETSKA TRANSFORMARORA 110/10KV, SNAGE 31,5MVA, SA KABLOVSKIM PRIKLJUĆCIMA NA POSTROJENJA 110 I 10KV.

TS 35/10KV PRŽNO - REKONSTRUKCIJA

POSTOJEĆA TRAFOSTANICA NALAZI SE NA ULAZU U UVALU PRŽNA. REKONSTRUKCIJA TRAFOSTANICE JE PLANIRANA KAO ZAMJENA CJELOKUPNE OPREME I POVEĆANJE BROJA ĆELIJA I INSTALISANE SNAGE SA 2,5+4 MVA NA 2X8MVA. SVRHA REKONSTRUKCIJE JE NAPAJANJE SADAŠNJIH I BUDUĆIH TURISTIČKIH KOMPLEKSA LUŠTICA BAY I UVALA PRŽNO. KATEGORIČAN ZAHTJEV INVESTITORA JE BIO DA SE ZADRŽI POSTOJEĆI GRAĐEVINSKI OBJEKAT I DA SE TOKOM ČITAVOG PROCESA IZVOĐENJA RADOVA POSTROJENJE NE ISKLJUČUJE VEĆ DA SE KONTINUIRANO OBEZBJEĐUJE NAPAJANJE POSTOJEĆIH POTROŠAČA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM BEZ PREKIDA U ISPORUCI. POŠTUJUĆI U SVEMU ZADATE USLOVE SAČINILI SMO PROJEKAT REKONSTRUKCIJE SA METODOLOGIJOM I TEHNOLOGIJOM IZVOĐENJA RADOVA, KOJI JE PRIJE POČETKA RADOVA PRIHVAĆEN BEZ PRIMJEDBI OD STRANE INVESTITORA. INAČE U POSTROJENJU JE UGRAĐENA OPREMA PROIZVODNJE SIEMENS. POSTROJENJE 35KV JE TIPA NXPLUS, SA DVA SISTEMA SABIRNICA, KOJE SE SASTOJI OD ČETIRI VODNE, DVIJE TRANSFORMATORSKE , JEDNE SPOJNE ĆELIJE I JEDNE MJERNE. POSTROJENJE 10KV JE TIPA NXPLUSC, A SASTOJI SE OD 17 ĆELIJA OD KOJE SU DVIJE TRANSFORMATORSKE, DVIJE SPOJNE (PREKIDAČKA I RASTAVLJAČKA), ĆELIJA SOPSTVENE POTROŠNJE I 12 IZVODNIH ĆELIJA. TRANSFORMACIJA: UGRAĐENA SU DVA TRANSFORMATOR 35/10KV, SNAGE 8MVA. U POSTROJENJU SU UGRAĐENE INTEGRISANE ZAŠTITNE I UPRAVLJAČKE MIKROPROCESORSKE JEDINICE TIPA SIPROTEC. UPRAVLJANJE POSTROJENJEM JE IZVEDENO SA STANIČNOG RAČUNARA I PRIPREMLJENO JE ZA DALJINSKO UPRAVLJANJE IZ BUDUĆEG DISPEČERSKOG CENTRA CEDIS-A.

TS ŠKALJARI

IZGRADNJA TS 110/35/10 KV KOTOR (ŠKALJARI) I 110 KV DV TIVAT-KOTOR JE PROJEKAT PRIKLJUČENJA JEDNOG OD NAJZNAČAJNIJIH TURISTIČKIH CENTARA CRNE GORE NA PRENOSNU MREŽU, ČIME SE ZNAČAJNO POVEĆAVA SIGURNOST I KVALITET NAPAJANJA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM.


REALIZACIJA PROJEKTA JE PODRAZUMIJEVALA:


• IZGRADNJU TS 110/35 KV KOTOR (ŠKALJARI) 2×20 MVA U GIS-U,

• IZGRADNJU DALEKOVODA 110 KV TIVAT – KOTOR, 5.84 KM, KAO DVOSISTEMSKOG VODA OD TS KOTOR DO TROJICE RADI BUDUĆEG POVEZIVANJA SA TS 400/110/35 KV LASTVA,

• UGRADNJA NOVOG TRANSFORMATORA 20 MVA U TS KOTOR.


OČEKIVANI BENEFITI OD OVOG PROJEKTA SU:


• SMANJENJE GUBITAKA U DISTRIBUTIVNOJ MREŽI;

• POUZDANO SNABDIJEVANJE POTROŠNJE;

• POBOLJŠANJE NAPONSKO REAKTIVNIH PRILIKA NA PODRUČJU KOTORA;

• RASTEREĆENJE TRANSFORMACIJA 110/35 KV U TS TIVAT.

U proteklih 10 godina naša firma je projektovala i instalirala preko 500 trafostanica.

 

kontakt

Vukice Mitrović br. 40, Podgorica, Crna Gora
+382 20 655 079
+382 20 655 176

Galerija