Untitled Document

Radno vrijeme: Pon - Pet 8:00 - 16.00

Pratite nas:
2024

Datum realizacije Ugovora: 02.04.2024.godine

Naručilac: Mondal Industrija doo

Opis izvršenih radova:  Izvođenje radova na adaptaciji/rekonstrukciji postojeće Trafostanice TS 2x800 kVA.

Datum realizacije posla: 14.02.2024.godine

Naručilac: BEMAX DOO

Opis izvršenih radova: Izrada Glavnog projekta i Izvođenje radova na adaptaciji/rekonstrukciji postojeće Trafostanice TS 1x630kvA, Haj Nehaj u Sutomoru

Datum realizacije Ugovora: 31.01.2024. godine

Naručilac: AD "Port of Adria" Bar

Opis izvršenih radova: Rekonstrukcija i puštanje u rad srednjenaponskog i niskonaponskog postrojenja Trafostanice 10/0.4kV br. 17, 1x630kVA, u AD "Port of Adria" Bar

2023

Datum realizacije Ugovora: 19.12.2023.godine

Naručilac: CEDIS DOO

Opis izvršenih radova: IZGRADNJA DTS 10/0,4 KV 1X1000KVA “D3”, PREMA DUP-U “DONJA GORICA ZA ZAHVAT KORIDORA CETINJSKOG PUTA I JUŽNE OBILAZNICE

Datum realizacije Ugovora: 10.12.2023.godine

Naručilac: Prijestonica Cetinje

Opis izvršenih radova: IZGRADNJA TRAFOSTANICE TS 10/0.4 KV “NOVI OBOD“ 2X1000 KVA I NJENO UKLAPANJE U 10KV MREŽU

Datum realizacije Ugovora: 10.11.2023.godine

Naručilac: LUKA BAR AD

Opis izvršenih radova: Izvođenje radova obezbjeđenja rezervnog agregatnog napajanja za rashladno skladiŠni prostor.

Datum realizacije Ugovora: 06.10.2023.godine

Naručilac: CEDIS DOO

Opis izvršenih radova: Nabavka radova, građevinski, zanatski i elektromontažni za potrebe investicija: Rekonstrukcija NN mreže STS “Stožer 1”, Bijelo Polje

Datum realizacije Ugovora: 04.10.2023.

Naručilac: PORT OF ADRIA BAR

Opis izvršenih radova: Rekonstrukcija i puštanje u rad srednjenaponskog postrojenja: Trafostanice 10/0.4kV br. 8, 2x1000kVA+630kVA i Trafostanice 10/0,4kV br. 16, 1x630kVA u AD "Port of Adria" Bar

Datum realizacije Ugovora: januar 2023.

Naručilac: AERODROMI CG,


Opis izvršenih radova: Nabavka i ugradnja vodne ćelije u trafostanici

Datum realizacije Ugovora: jun 2023.

Naručilac: CEDIS D.O.O.,


Opis izvršenih radova: Izgradnja TS Mirac-Nova sa priključnim 10 kV vodom

Datum realizacije Ugovora: jul 2023.

Naručilac: CEDIS D.O.O.,


Opis izvršenih radova: Izgradnja NDTS 10/0.4 kV “BR.34 – NOVA”, 630 kVA, DUP Ilino

Datum realizacije Ugovora: jul 2023.

Naručilac: CEDIS D.O.O.,


Opis izvršenih radova: Radovi na izgradnji trafostanica – Izgradnja NDTS 10/0,4kV 630kVA Beri

Datum realizacije Ugovora: jul 2023

Naručilac: CEDIS D.O.O.,


Opis izvršenih radova: Nabavka radova, građevinski, zanatski i elektromontažni za potrebe Investicija: NDTS 10/0,4 kV 2x630kVA “nova br.4” na UP TS4 DUP “DAHNA” sa uklapanjem u 10kV mrežu

Datum realizacije Ugovora: Jul 2023

Naručilac: UPRAVA JAVNIH RADOVA

Opis izvršenih radova: Izvođenje radova na izgradnji trafostanice sa uklapanjem u VN infrastrukturu za potrebe kompleksa objekata SEKTORA SPECIJALNE POLICIJE na Zlatici u Podgorici

Datum realizacije Ugovora: Avgust 2023

Naručilac:  CEDIS DOO

Opis izvršenih radova:  Radovi na izgradnji trafostanice – Rekonstrukcija 10 kV DV Žabljak – Borje – Vrela

Datum realizacije Ugovora: Avgust 2023

Naručilac:   ACTON DOO

Opis izvršenih radova: Izgradnja trafostanice TS 10/0.4 kV (630+1000kVA) “br. 12-13 Nova”

Datum realizacije Ugovora: Avgust 2023

Naručilac:  ZELENO BORJE  DOO

Opis izvršenih radova: Izgradnja trafostanice TS 10/0.4 kVA “ZELENO BORJE” u KO Šumanji II

Datum realizacije Ugovora: Avgust 2023

Naručilac:  EC AUTO TRADE 

Opis izvršenih radova: Izgradnja TS 10/0.4 kV 1x630 kVA “EC AUTO TRADE”

2022


1. Datum realizacije ugovora: 18.03.2022,

Naručilac: DIREKCIJA ZA UREĐENJE I IZGRADNJU KOTORA

Opis izvršenih radova: Izgradnja trafostanice DTS 10/0,4 KV, 1x630 KVA »Morinj II« i priključnog 10 KV I NN kablovskog voda

2. Datum realizacije ugovora: 11.04.2022,

Naručilac: CEDIS D.O.O.

Opis izvršenih radova: Izgradnja NDTS 10/0.4kV 1x1000kVA „N10“ sa uklapanjem u VN mrežu (DUP-u “Univerzitetski centar-izmjene i dopune,Podgorica”) KO Podgorica I

3. Datum realizacije ugovora: 29.06.2022,

Naručilac: CEDIS D.O.O.

Opis izvršenih radova: Izgradnja NDTS 10/0.4kV 1x630kVA „DUMIDRAN“ prema DUP-u “ŽUPA ČEŠLJAR” KO TIVAT

4. Datum realizacije ugovora: 01.07.2022,

Naručilac: CEDIS D.O.O.,

Opis izvršenih radova: Nabavka radova, građevinski, zanatski i elektromontažni za potrebe Investicija: Izmještanje EE infrastrukture na magistralnom putu Pljevlja Metaljka

5. Datum realizacije ugovora: 07.07.2022,

Naručilac: CEDIS D.O.O.

Opis izvršenih radova: Nabavka i zamjena neispravnih djelova postrojenja tipa NXPlus DBB u TS 35/10 kV Gornja Zeta, dovođenja postrojenja u ispravno stanje i puštanje u pogon

6. Datum realizacije ugovora: 12.07.2022,

Naručilac: EPCG AD NIKŠIĆ.,

Opis izvršenih radova: Ispitivanje električnih zaštita za potrebe TE PLJEVLJA

7. Datum realizacije ugovora: 27.07.2022,

Naručilac: MINISTARSTVO ODBRANE

Opis izvršenih radova:  Izgradnja trafostanice DTS 10/0,4Kv, 2xl000 kvA u kasarni „Marko Miljanov Popović" u Maslinama

8. Datum realizacije ugovora: 27.07.2022,

Naručilac: MONTEPUT D.O.O.

Opis izvršenih radova: Montaža materijala i opreme za 10 trafostanica 20/0.4kV od br.TS 16 do br.TS 24 i br.26 na izgradnji sistema trajnog napajanja električnom energijom autoputa BAR-BOLJARE, dionica Smokovac-Mateševo

9. Datum realizacije ugovora: 01.08.2022,

Naručilac: CEDIS D.O.O.,

Opis izvršenih radova: Nabavka radova, građevinski, zanatski i elektromontažni za potrebe Investicija: Izmještanje EE infrastrukture zbog rekonstrukcije puta Gubavać-Bistrica-Bijelo Polje

10. Datum realizacije ugovora: 12.08.2022,

Naručilac: CEDIS D.O.O.

Opis izvršenih radova: Nabavka i montaža postrojenja NXPlus SBB (6 ćelija) sa relejima 7SJ82 u TS 35/10 kV Gorica A, ispitivanje i puštanje u pogon

11. Datum realizacije ugovora: 15.08.2022,

Naručilac: CEDIS D.O.O.,

Opis izvršenih radova: Nabavka radova, građevinski, zanatski i elektromontažni za potrebe Investicija: Izgradnja TS 10/0.4 kV 1x630 kVA Vojni magacin Trebjesa, Nikšić

12. Datum realizacije ugovora: 15.08.2022,

Naručilac: CEDIS D.O.O.,

Opis izvršenih radova: Nabavka radova, građevinski, zanatski i elektromontažni za potrebe Investicija: Podzemni vod 35kV od TS 220/110/35 "Podgorica 1" do polja 10 i priključenje na kabal 110 kV za dalekovod 35 kV TS 35/10 kV "Tuzi"

13. Datum realizacije ugovora: 22.09.2022,
Naručilac: CEDIS D.O.O.,
Opis izvršenih radova: Nabavka radova, građevinski, zanatski i elektromontažni za potrebe Investicija: Kabliranje dijela NNM u ulici Mustafe Pećanina-Rožaje

14. Datum realizacije ugovora: 14.10.2022,
Naručilac: CEDIS D.O.O.,
Opis izvršenih radova: Nabavka radova, građevinski, zanatski i elektromontažni za potrebe Investicija: Izmještanje dijela elektroenergetske infrastrukture zbog rekonstrukcije magistralnog puta Cetinje-Čevo 

15. Datum realizacije ugovora: 24.10.2022,
Naručilac: CEDIS D.O.O.,
Opis izvršenih radova: Nabavka radova, građevinski, zanatski i elektromontažni za potrebe Investicija: NDTS 10/0,4 kV 1x1000kVA “Brijeg Morače” sa uklapanjem u 10kV mrežu

16. Datum realizacije ugovora: 28.10.2022,

Naručilac: CEDIS D.O.O.,

Opis izvršenih radova: Radovi na izgradnji trafostanica-TS 10/0,4kV 1x630kVA "Dolovi III" i priključni vod 10kV

17. Datum realizacije ugovora: 31.10.2022,
Naručilac: CEDIS D.O.O.,
Opis izvršenih radova: Nabavka radova, građevinski, zanatski i elektromontažni za potrebe Investicija: Adaptacija NN mreže – Nedajno od STS 10/0,4 kV “Nedajno” do stuba br.21, Plužine

18. Datum realizacije ugovora: 04.11.2022,
Naručilac: ITAL PROF DOO Podgorica i MPM DOO Podgorica,
Opis izvršenih radova: Izgradnja trafostanice 1x1000 kVA NDTS »Jastreb«, lokacija Danilovgrad

19. Datum realizacije ugovora: 10.11.2022,
Naručilac: MERMER AD Danilovgrad,
Opis izvršenih radova: Rekonstrukcija trafostanice 1x630 kVA na lokaciji fabrika Mermer u Danilovgradu

20. Datum realizacije ugovora: 2022,
Naručilac: EUROZOX DOO,
Opis izvršenih radova: Izrada glavnog projekta-elektro dio i izvođenje elektro radova na izdradnji trafostanice TS 1x630 kVA Zabjelo.

21. Datum realizacije ugovora: 2022,
Naručilac: EUROZOX DOO,
Opis izvršenih radova: Izrada glavnog projekta-elektro dio i izvođenje elektro radova na izdradnji trafostanice TS 2x630 kVA Kolašin

2021

Datum realizacije ugovora: 30.04.2021,
Naručilac: CEDIS D.O.O.,
Opis izvršenih radova: Izgradnja TS 10/0,4 kV DK (DK4) (3v+2TR; 2x1000kVA) sa priključnim kablovskim vodom (150m) (DUP Duvanski kombinat Izmjene i dopune) - ZETAGRADNJA Podgorica.

Datum realizacije ugovora: 15.06.2021,
Naručilac: PELENGIĆ TRADE D.O.O.,
Opis izvršenih radova: Izgradnja TS 10/0,4 kV u opštini Bijelo Polje 

Datum realizacije ugovora: 29.06.2021,
Naručilac: EPCG AD NIKŠIĆ.,
Opis izvršenih radova: Ispitivanje električnih zaštita za potrebe TE PLJEVLJA

Datum realizacije ugovora: 29.06.2021,
Naručilac: CEDIS D.O.O.,

Opis izvršenih radova: Građevinski, zanatski i elektromontažni radovi na objektu: NNM Đalci, Cetinje

Datum realizacije ugovora: 06.07.2021,
Naručilac: CEDIS D.O.O.,
Opis izvršenih radova: Nabavka trafostanice NDTS 10/0,4 kV, 1x630 kVA "BR.14-NOVA" Podgorica

Datum realizacije ugovora: 15.07.2021,
Naručilac: CEDIS D.O.O.,
Opis izvršenih radova: Građevinski, zanatski i elektromontažni radovi na objektu: NN mreža Bubanje, Berane

Datum realizacije ugovora: 15.07.2021,
Naručilac: CEDIS D.O.O.,
Opis izvršenih radova: Građevinski, zanatski i elektromontažni radovi na objektu: NN mreža Police, Berane

Datum realizacije ugovora: 27.07.2021,
Naručilac: PORT OF ADRIA BAR AD.,

Opis izvršenih radova: Rekonstrukcija i puštanje u rad srednjenaponskog postrojenja trafostanice 10/0.4 kV br.3 2x630 kVA u AD PORT OF ADRIA BAR

Datum realizacije ugovora: 27.07.2021,
Naručilac: PORT OF ADRIA BAR AD.,
Opis izvršenih radova: Rekonstrukcija i puštanje u rad srednjenaponskog postrojenja trafostanice 10/0.4 kV br.10 2x1000 kVA u AD PORT OF ADRIA BAR

Datum realizacije ugovora: 03.08.2021,
Naručilac: LUKA BAR.,

Opis izvršenih radova: Rekonstrukcija SN postrojenja u trafostanicama TS br.2 i TS br.15

Datum realizacije ugovora: 14.08.2021,
Naručilac: CEDIS D.O.O.,
Opis izvršenih radova: Građevinski, zanatski i elektromontažni radovi na objektu: NN Cuce, Cetinje

Datum realizacije ugovora: 27.08.2021,
Naručilac: CEDIS D.O.O.,
Opis izvršenih radova: Izgradnja TS Markičići, Bar

Datum realizacije ugovora: 29.09.2021,
Naručilac: CEDIS D.O.O.,
Opis izvršenih radova: Građevinski, zanatski i elektromontažni radovi na objektu: TS 10/0,4 kV 1x1000 kVA N2 Zabjelo 8

Datum realizacije ugovora: 06.10.2021,
Naručilac: CEDIS D.O.O.,
Opis izvršenih radova: Građevinski, zanatski i elektromontažni radovi na objektu: NN Bokovo Cetinje

Datum realizacije ugovora: 13.10.2021,
Naručilac: CEDIS D.O.O.,
Opis izvršenih radova: Izgradnja DTS 10/0,4 kV 2x1000kVA, br.2 prema DUP-u "Univerzitetski centar"

Datum realizacije ugovora: 03.11.2021,
Naručilac: CEDIS D.O.O.,

Opis izvršenih radova: Nabavka trafostanice TS 10/0,4 kV 2x1000 kVA "N1" Podgorica

Datum realizacije ugovora: 10.11.2021,
Naručilac: CEDIS D.O.O.,

Opis izvršenih radova: Građevinski, zanatski i elektromontažni radovi na objektu: NN mreža Bijele Crkve, Rožaje

Datum realizacije ugovora: 08.12.2021,
Naručilac: CEDIS D.O.O.,

Opis izvršenih radova: Nabavka srednjenaponskih blokova

Datum realizacije ugovora: 10.12.2021,
Naručilac: RUDNIK UGLJA AD,
Opis izvršenih radova: Zamjena 35 kV sabirničkog odeljka u TS "Potrlica"

Datum realizacije ugovora: 31.12.2021,
Naručilac: NAŠE VOĆE D.O.O.,
Opis izvršenih radova: Izvođenje radova na TS 10/0.4kV 1x400 kVA „Župa Nikšićka“, Nikšić.  

2020

Datum realizacije ugovora: 10.02.2020,
Naručilac: CEDIS D.O.O.,
Opis izvršenih radova: Građevinski, zanatski i elektromontažni radovi na montaži objekta: TS 10/0,4 KV 2X1000KVA „Tećija“ Podgorica.

Datum realizacije ugovora: 19.02.2020,
Naručilac: JUGOPETROL AD,
Opis izvršenih radova: Projektovanje i izgradnja transformatorske stanice TS 10/0.4 kV 1x400 kVA sa uklapanjem u postojeću 10kV i NN mrežu na Avio Servisu Tivat.

Datum realizacije ugovora: 27.02.2020,
Naručilac: 13.JUL-PLANTAŽE AD,
Opis izvršenih radova: Projektovanje i izvođenje radova na postavljanju kablova i priključenju nove bunarske potopne pumpe na lokaciji STS 10/0,4 KV 160KVA BUNAR 23, Podgorica.

Datum realizacije ugovora: 16.03.2020,
Naručilac: SPINEL d.o.o.,
Opis izvršenih radova: projektovanje i izgradnja nove TS 10/0.4kV 1x1000 (630) kVA „Hotel Montenegro“, Bečići-Budva.

Datum realizacije ugovora: 19.03.2020,
Naručilac: MINISTARSTVO ODBRANE CRNE GORE,
Opis izvršenih radova: Izgradnja trafostanice u vojnom skladištu Brezovik.

Datum realizacije ugovora: 01.04.2020,
Naručilac: CEDIS D.O.O.,
Opis izvršenih radova: Građevinski, zanatski i elektromontažni radovi na montaži objekta:NDTS 10/0,4 kV 1X630kVA „NOVA 11“ sa uklapanjem u SN i NN mrežu.

Datum realizacije ugovora: 23.04.2020,
Naručilac: BARANKA EXPORT-IMPORT PEJANOVIĆ d.o.o.,
Opis izvršenih radova: Izrada elaborata zamjene transformatora u TS 35/10 kV i izvođenje radova na zamjeni transformatora 1,6 MVA u TS 35/10 kV “Vilusi”-Nikšić, u TS 35/10 kV “Ptič”-Podgorica, u TS 35/10 kV ‘’Ostros’’-Bar.

Datum realizacije ugovora: 30.04.2020,
Naručilac: BARANKA EXPORT-IMPORT PEJANOVIĆ d.o.o.,
Opis izvršenih radova: montaža trofaznog, regulacionog, uljnog, hermetički zaptivenog sa stabilizacionim namotajem, energetskog transformatora 110±10x1.5%/36.75/6.3kV, 63/63/21 MVA na lokaciji TS 110/35 kV Nikšić.

Datum realizacije ugovora: 04.05.2020,
Naručilac: CEDIS D.O.O.,
Opis izvršenih radova: Građevinski, zanatski i elektromontažni radovi na montaži objekta: Rekonstrukcija NN mreže ČEVO, Opština Cetinje.

Datum realizacije ugovora: 03.06.2020,
Naručilac: CEDIS D.O.O.,
Opis izvršenih radova: Građevinski, zanatski i elektromontažni radovi na montaži i demontaži: Trafostanica 10/0,4 kV, SN i NN blokova, transformatora NKRO, ugradnji AB stubova, SKS i ovjesne opreme, energetskih kablova, izrade kablovskih pojnica i završnica, nabavka pozor trake, gal štitnika, oznake trase kablovskih vodova, kao i izrada projekta održavanja i izrada geodetskih situacija-elaborata-Rožaje (Carine).

Datum realizacije ugovora: 06.06.2020,
Naručilac: CEDIS D.O.O.,
Opis izvršenih radova: Građevinski, zanatski i elektromontažni radovi na montaži i demontaži: Trafostanica 10/0,4 kV, SN i NN blokova, transformatora NKRO, ugradnji AB stubova, SKS i ovjesne opreme, energetskih kablova, izrade kablovskih pojnica i završnica, nabavka pozor trake, gal štitnika, oznake trase kablovskih vodova, kao i izrada projekta održavanja i izrada geodetskih situacija-elaborata-Rožaje (Repište).

Datum realizacije ugovora: 26.06.2020,
Naručilac: BARANKA EXPORT-IMPORT PEJANOVIĆ d.o.o.,
Opis izvršenih radova: Nabavka, montaža, uzemljenje i rasvjeta šest kompaktnih trafostanica TS 10/0,4 kV (sa spoljnom manipulacijom).

Datum realizacije ugovora: 07.07.2020,
Naručilac: CEDIS D.O.O.,
Opis izvršenih radova: Građevinski, zanatski i elektromontažni radovi na montaži i demontaži: Trafostanica 10/0,4 kV, SN i NN blokova, transformatora NKRO, ugradnji AB stubova, SKS i ovjesne opreme, energetskih kablova, izrade kablovskih pojnica i završnica, nabavka pozor trake, gal štitnika, oznake trase kablovskih vodova, kao i izrada projekta održavanja i izrada geodetskih situacija-elaborata-Petnjica.

Datum realizacije ugovora: 29.07.2020,
Naručilac: RUDNIK UGLJA AD PLJEVLJA,
Opis izvršenih radova: Isporuka i montaža četiri blindirane trafostanice na sankama, lokacija Pljevlja.

Datum realizacije ugovora: 21.08.2020,
Naručilac: GLAVNI GRAD PODGORICA,
Opis izvršenih radova: Projektovanje i izvođenje radova na rekonstrukciji napajanja el.energijom zgrade Glavnog grada Podgorica.

Datum realizacije ugovora: 05.10.2020,
Naručilac: UPRAVA JAVNIH RADOVA, Opis izvršenih radova Izgradnja TS 10/0,4kV 1X630kVA Manastir Podvrh i instalacija elektroenergetske infrastrukture od TS 35/10kV Bistrica do TS 10/0,4kV Manastir Podvrh u Opštini Bijelo Polje.

Datum realizacije ugovora: 28.10.2020,
Naručilac: UPRAVA JAVNIH RADOVA,
Opis izvršenih radova: Izvođenje radova na izgradnji TS 35/10 kV Cmiljača (izvođenje radova na izgradnji elektroenergetske infrastrukture za potrebe napajanja kompleksa „Cmiljača“ – trafostanica 35/10kv 1x8mva (2x8mva) „Cmiljača u opštini Bijelo Polje.

2019

CEDIS, Opis izvršenih radova: Nabavka i isporuka kompaktne TS 10/0.4 kV, 1x1000 kVA Tološi 7.

CEDIS, Opis izvršenih radova: Rekonstrukcija 5 trafostanica u Ulcinju (TS 10/0,4kV “Agroulcinj”-Ulcinj, TS 10/0,4kV “Pristan potok”-Ulcinj, TS 10/0,4kV “Đerane 3”-Ulcinj, TS 10/0,4kV “Fekalije”-Ulcinj, TS 10/0,4kV “Bregvija”-Ulcinj).

CEDIS, Opis izvršenih radova: Rekonstrukcija 7 trafostanica u Baru (TS 10/0,4kV “Paljuškov pijesak”-Bar , TS 10/0,4kV “Zelen”-Bar , TS 10/0,4kV,“Prepumpna stanica”-Bar ,TS 10/0,4kV “Podlozom”-Bar , TS 10/0,4kV “Petovića zabio”-Bar , TS 10/0,4kV “Dubrava 2”-Bar, TS 10/0,4kV Sutomore-Bar)

NORMAL COMPANY doo, Opis izvršenih radova: Izgradnja TS 10/0,4kV 1x630kVA na lokaciji Tivat.

RUDNIK UGLJA PLJEVLJA, Opis izvršenih radova: Remont BTS ćelije, lokacija Pljevlja.

CEDIS, Opis izvršenih radova: Nabavka i isporuka kompaktne TS 10/0.4 kV, 1x1000 kVA DUP Dajbabe Zelenika.

RUDNIK UGLJA PLJEVLJA, Opis izvršenih radova: Povezivanje TS “Potrlica” i TS “Tvrdaš” i primarnih BTS ćelija P1 i P2 lokacija Pljevlja.

ŽICG , Opis izvršenih radova: Projektovanje i ugradnja OMKS i RTU AK3 ormara za postrojenje EVP 110/25 kV Trebešica, lokacija Trebešica

CEDIS, Opis izvršenih radova: Nabavka i isporuka kompaktne TS 10/0.4 kV, 1x630 kVA Gornji Kokoti.

CEDIS, Opis izvršenih radova: Nabavka i zamjena ćelije postrojenja SF6 u TS 35/10kV Gornja Zeta.

LUKA BAR AD, Opis izvršenih radova: Izgradnja niskonaponske elektroenergetske infrastrukture za priključak i pouzdano napajanje frigo-kontejnera po sistemu ključ u ruke.

CEDIS, Opis izvršenih radova: montaža TS 2x1000kVA sa priključnim 10kV podzemnim vodovima i uklapanjem u NN mrežu za NDTS 10/0.4kV „Tećija“ 2X1000kVA

CEDIS, Opis izvršenih radova: montaža TS 10/0.4kV 2x630kVA „B-7“ Ulcinj

HARD DISCOUNT LAKOVIĆ d.o.o, Opis izvršenih radova: Projektovanje i izgradnja TS 10/0.4kV 1x630 kVA, lokacija Zlatica Podgorica.

CEDIS, Opis izvršenih radova: Nabavka materijala i opreme za izmještanje dijela elektroenergetske infrastrukture zbog rekonstrukcije regionalnog puta Berane-Petnjica prva faza, lokacija Petnjica.

CEDIS, Opis izvršenih radova: Izgradnja NDTS 10/0.4 kV, 1x630 kVA “Nova 11”, lokacija Nikšić.

CEDIS, Opis izvršenih radova: Izgradnja DTS 10/0.4 kV, 1x630 kVA “Orja Luka”, lokacija Danilovgrad.

CEDIS, Opis izvršenih radova: Izgradnja TS 10/0.4 kV “Pistula 3” sa priključnim 10kV kablovskim vodom, lokacija Ulcinj.

MINISTARSTVO ODBRANE CRNE GORE, Opis izvršenih radova: Izgradnja trafostanice 10/0,4kV, 630(250)kVA u vojnom skladištu Brezovik, Nikšić.

CEDIS, Opis izvršenih radova: građevinski, zanatski i elektromontažni radovi na montaži objekta-Rekonstrukcija NN mreže “Čevo”, opština Cetinje.

CEDIS, Opis izvršenih radova: Projektovanje i izgradnja DTS 10/0,4 kV 1x1000kVA Voljavac sa priključnim 10kV vodom, Bijelo Polje

EPCG, Opis izvršenih radova: Ispitivanja za potrebe TE Pljevlja: električnih zaštita bloka, sistema pobude sinhronog turbogeneratora, generatorskog prekidača, energetskih transformatora, sistema uzemljenja TE Pljevlja

2018

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić, Rekonstrukcija TS 10/0,4 TS 10/0,4kV,)400+630)kVA »br.8 Upravna zgrada GPCG« i TS 10/0,4kV,100kVA, »br.920-Krstac«, lokacija Nikšić

Tehnički pregled izvedenih radova na sanaciji AB portala u TS 110/35 kV Nikšić, lokacija Nikšić

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić, Ispitivanje električnih zaštita, lokacija TE Pljevlja

RUDNIK UGLJA AD PLJEVLJA, Isporuka i montaža dvije blindirane trafostanice na sankama, lokacija Pljevlja

CEDIS d.o.o. Podgorica, Izmiještanje dijela NN mreže u zoni rekonstrukcije magistralnog puta M-2.4 Ulcinj-Sukobin, dionica Ulcinj Krute

LUKA BAR AD, Rekonstrukcija lučkih trafostanica TS br.1 i TS br.11, Ugovor br. 272 od 12.04.2018

MONTENEGRO PETROL DOO, Nabavka i isporuka TS 10/0,4kV 1x1000kVA na lokaciji u naselju Mahala bb

VELBOS d.o.o. ROŽAJE, nabavka i isporuka TS 10/0,4kV 1x630kVA na lokaciji Rožaje

CEDIS d.o.o. Podgorica, izgradnja 10kV podzemnog voda od TS 35/10kV NOVI OBOD, do portalnog stuba prema naselju Gnjijevi Do, Cetinje-po sistemu ključ u ruke

RUDNIK UGLJA AD PLJEVLJA, Izvođenje radova na rekonfiguraciji i modernizaciji DTO sistema-faza 1, Izgradnja TS 35/6 kV TVRDAŠ, lokacija Pljevlja

CEDIS d.o.o. Podgorica, Izrada projektne dokumentacije i izvođenje radova na zamjeni 4MVA transformatora u TS 35/10kV Ponari, TS Gorica Stara, TS Stari Obod, TS Čanj, TS Risan, TS Grbalj, po sistemu ključ u ruke

CEDIS d.o.o., Izgradnja DTS 10/0,4 kV „PRČANJ II-Karmen“, lokacija Kotor

CEDIS d.o.o., Građevinski, zanatski i elektromontažni radovi na montaži objekta TS 10/0,4kV Rudo Polje sa uklapanjem u VN mrežu-Nikšić, lokacija Kotor

CGES AD Podgorica, Isporuka i ugradnja jednopolnih prekidača za uključenje i isključenje zvjezdišta 35kv u TS 220/110/35kv Podgorica1 i TS 110/35kv Tivat

2017

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić, za osposobljavanje TS 35kV „BRANA OTILOVIĆI“ i puštanje TS u pogon, lokacija Pljevlja

TRUDBENIK, nabavka, isporuka i montaža TS 10/0,4kV, 1x630 kVA na lokaciji Ljubović-Zabjelo, Podgorica

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić , kao član KONZORCIJUMA EUROZOX, zaduženi za elektro dio - izvođenje radova na izgradnji TS 35/10 kV 2x8MVA „Klinci“

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić, za nabavku i izgradnju STS 10/0,4kV, 250kVA „ZATON-ŠKOLA“ lokacija Bijelo Polje

EKOPROMET, nabavka i montaža kabla i opreme za opremanje STS 1x250kVA 10/0,4kV, Opština Bijelo Polje

SISTEM-MNE, nabavka i montaža kabla i opreme za opremanje 10kV ćelije »Ribarevine«, Opština Bijelo Polje

GLOSARIJ V, nabavka i montaža TS “VOLI“ 10/0,4kV, 1x1000kVA, lokacija Ulcinjsko Polje

CGES AD Podgorica, Rekonstrukcija objekata za uključenje u novi SCADA i EMS

CGES AD Podgorica, izvođenje radova - Izrada glavnog projekta, isporuka opreme i izvodjenje radova za kablovski vod 110kV PG4-PG1

CGES AD Podgorica, Nabavka projektovanja i izvođenja radova na ugradnji odvodnika prenapona u TS 110kV

CEDIS d.o.o. Podgorica, Rekonstrukcija DV 10kV Slap iz TS 35/10kV Danilovgrad

Voli doo, Izgradnja DTS 10/0,4 kV „ NOVA BR.7“, 1x1000kVA, lokacija PODGORICA

ČELEBIĆ, Izgradnja DTS 10/0,4 kV 2x1000KVA(I faza) „NOVA UPRAVNA ZGRADA“, lokacija PODGORICA

JU Osnovna škola „Vlado Milić “, Izgradnja TS 10/0,4 kV „br.8 “ Nova Donja Gorica, lokacija PODGORICA

CEDIS d.o.o. Podgorica, Izrada projektne dokumentacije i izvođenje radova na rekonstrukciji 8 TS u Pljevljima

2016

Čelebić, nabavka, isporuka i ugradnja NDTS 10/0,4kV, 2x1000kVA, za potrebe objekata koji se grade na urbanističkoj parceli, u zahvatu DUP-a „Radoje Dakić“, lokacija preko puta DELTA CITY centra, Podgorica

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA-DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, usluge NADZORA na Projektovanju i izgradnji nove elektro vučne stanice Trebešica, Željeznička infrastruktura Crne Gore (ŽICG), Podgorica-Kolašin

ZETAGRADNJA, nabavka, isporuka i ugradnja TS 10/0,4kV, 1x1000kVA, lokacija Zabjelo, Podgorica

CRNOGORSKI FOND ZA SOLIDARNU STAMBENU IZGRADNJU-CFSSI 1x1000 kVA, rekonstrukcija NDTS 10/0,4kV, 1x1000kVA, za potrebe objekata koji se gradi u Budvi, lokacija Rozino 3

Čelebić, nabavka, isporuka i ugradnja NDTS 10/0,4kV, 2x630kVA, za potrebe SPORTSKI CENTAR ČELEBIĆ, Podgorica

CRNOGORSKI FOND ZA SOLIDARNU STAMBENU IZGRADNJU-CFSSI, nabavka, isporuka i ugradnja NDTS 10/0,4kV, 1x1000kVA, za potrebe objekata koji se gradi u Tivtu, lokacija –Seljanovo

EPCG, nabavka, isporuka i ugradnja 35KV i 10KV prekidača na lokaciji: Šavnik

EPCG, nabavka, isporuka i ugradnja 35KV i 10KV prekidača na lokaciji: Cetinje

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić - nabavka radova za potrebe REGIONA 4 (ULCINJ, BAR I BUDVA

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić - nabavka radova za potrebe REGIONA 7(PLJEVLJA -rekonstrukcija 13 trafostanica u Pljevljima

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA-DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, usluge projektovanja i izvođenje radova na izgradnji isklopive šestosjedne žičare K8 , sa puštanjem u rad, ski staza u neposrednoj blizini žičare K8 u ukupnoj dužini od cca 4 km, projektovanje staza predviđenih Detaljnom razradom Kolašin 1600 i projektovanje sistema za vještačko osnježavanje na lokalitetu Kolašin 1600 u Opštini Kolašin, Konzorcijum „Eminent- Doppelmayr”

GEOSERVIS,rekonstrukcija TS 10/0,4kV, 1x630 kVA, lokacija SPUŽ

MINISTARSTVO ODBRANE CG, Rekonstrukcija TS 10/0,4KV, 1x630 kVA, lokacija AERODROM GOLUBOVCI –PODGORICA TS-2 I TS-4 I KASARNA BAR TS PERO ĆETKOVIĆ

Čelebić, nabavka, isporuka i ugradnja NDTS 10/0,4kV, 2x1000kVA (2.faza), lokacija Radoje Dakić, Podgorica

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić , kao član KONZORCIJUMA EUROZOX, zaduženi za elektro dio - izvođenje radova na rekonstrukciji TS 35/10 kV „Pržno“

2015

ZETAGRADNJA, nabavka, isporuka i montaža TS 10/0,4kV, 2x1000kVA, lokacija preko puta DELTA CITY centra, Podgorica

CGES AD Podgorica, Projektovanje, nabavka opreme i izvođenje radova u novom transformatorskom polju TS Mojkovac, lokacija Mojkovac

DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, kao član KONZORCIJUMA NOVI VOLVOX, zadužen za elektro dio izrade tehničke dokumentaciju na nivou Glavnog projekta i izveđenje radova na elektro i građevinskom dijelu TS 35/10 KV, 2x8MVA, u krugu kompleksa Ski centra Jezerine, opština Kolašin

ZETAGRADNJA, nabavka, isporuka i montaža TS 10/0.4 kV, 2 x 1000 kVA (II faza), lokacija Mljekara, Podgorica

ZETAGRADNJA - nabavka, isporuka i montaža L-ĆELIJE u trafostanici 2x100kVA "Mljekara", na lokaciji Momišići.

Advokat Vanja Mugoša - Izrada elektro projekta rekonstrukcije trafostanice u ul. Slobode br.16 u Podgorici

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić - Rekonstrukcija TS 10/0.4kV"Vještica", isporuka SN bloka 2V+1T-ED Budva

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić - Ispitivanje električnih zaštita generatora, transformatora, 6 kV razvoda; Ispitivanje sistema pobude sinhronog turbogeneratora; Ispitivanje generatorskog prekidača HECS-100M-TE Pljevlja

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić - Izgradnja podzemnog voda 10 kV „Župa-Marići“ i rekonstrukcija TS 10/0,4 kV „Marići“ i rekonstrukcija podzemnog voda 10 kV Aerodrom-Ostvo cvijeća - ED Tivat

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić - Izgradnje NDTS 10/0,4 kV,1x630 kVA „Vodenica“ i izgradnje NDTS 10/0,4 kV,1x630 kVA „Donji Pržanj“,za potrebe FC Distribucija-ED Kolašin

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić - nabavka radova -Izgradnja kV voda 10 kV Juškovića potok - Uloševina - Lepenac, izgradnja TS 10/0,4 kV Ž.Stanica - Ambarine i izgradnja TS 10/0,4 kV Podbišće-D.Selo-ED Mojkovac

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić - izgradnja TS Nova 1 i TS Nova 2 za potrebe ED Nikšić

CARINE – nabavka, isporuka i montaža ts 10/0,4kV, 1x1000KVA Podgorica

GRADNJA PROMET - nabavka, isporuka i montaža TS 10/0,4kV, 1x1000kVA

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić - nabavka radova za potrebe ED Cetinje-rekonstrukcija 8 trafostanica

ZETAGRADNJA, nabavka, isporuka i montaža TS 10/0.4 kV, 2x1000 kVA, lokacija Delta city, Podgorica

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić – izgradnja NDTS 10/0,4kV 2x620kVA »Nikoljac-Kapela«, lokacija Bijelo Polje

KROLING, opremanje 35kV ćelije, lokacija Plav

Diastasi Technical DSD - nabavka radova za EKO benzinska stanica Bijelo Polje

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić - nabavka radova za potrebe ED Pljevlja

2014

ELEKTRO CENTAR PETEK projektovanje, nabavka, isporuka i montaža DTS 10/0,4 kV, 1x630 kVA, LOKACIJA OPATOVO, TIVAT

CGES kao član KONZORCIJUMA NOVI VOLVOX zaduženi za elektro dio i započeli projektovanje, isporuku i montažu opreme za TS 110/10 KV, TS KLIČEVO,NIKŠIĆ

GREENFIELD LIVING (Herceg Novi), nabavka, isporuka i montaža DTS 10/0,4kV, 1x630kVA, lokacija Morinj, Herceg Novi

EPCG AD NIKŠIĆ, Rekonstrukcija MBTS 10/0,4Kv, 1000kVA „Zlatica“ sa priključnim, lokacija Podgorica

EPCG AD NIKŠIĆ, Rekonstrukcija MBTS 10/0,4 kV „Mažina Nova“ zamjena NN bloka, rekonstrukcija TS 10/0,4 kV „Pine“ zamjena SN blok, rekonstrukcija TS 10/0,4 kV „Mimoza“ zamjena SN blok, rekonstrukcija MBTS 10/0,4 kV „Dumidran“ i rekonstrukcija MBTS 10/0,4 kV „Radovići II“ zamjena SN bloka za potrebe ED Tivat, lokacija Tivat

GREENFIELD LIVING (Herceg Novi), nabavka i ugradnja dovodnog kabla, od postojeće DTS u Morinju, do nove DTS i puštanje u rad, lokacija Morinj, Herceg Novi

EPCG AD NIKŠIĆ, Nabavka radova za potrebe ED TIVAT, Izgradnja DTS 10/0,4kV „Brda“ i DTS 10/0,4kV „Mulo oko“, lokacija Tivat

Čelebić-2x1000 kVA, nabavka, isporuka i ugradnja NDTS 10/0,4kV, 2x1000kVA, za potrebe objekata koji se grade na urbanističkoj parceli 5, u zahvatu DUP-a „Radoje Dakić“, lokacija preko puta DELTA CITY centra, Podgorica

EPCG AD NIKŠIĆ, Izgradnja DTS 10/0,4Kv, 1x630kVA „Mahala“ sa priključnim 10kV vodom, lokacija Podgorica

Za EPCG AD NIKŠIĆ, Nabavka radova za potrebe ED Budva, Izgradnja elektroenergetskih objekata za potrebe ED BUDVA III, lokacija Budva

EPCG AD NIKŠIĆ, Izgradnja MBTS 10/0,4Kv, 1x630kVA „Grlić“ sa priključnim 10kV vodom, lokacija Danilovgrad

EPCG AD NIKŠIĆ, Rekonstrukcija TS 10/0,4kV „Tržnica“ za potrebe ED TIVAT, lokacija Tivat

EPCG AD NIKŠIĆ, Izgradnja DTS 10/0,4KV „Stadion“ i Izgradnja DTS 10/0,4Kv „Cijevna obala“, lokacija Podgorica i Danilovgrad

ZETAGRADNJA, nabavka, isporuka i montaža TS 10/0,4kV, 2x630kVA, (I FAZA), lokacija kod TV PINK, Podgorica

EPCG AD NIKŠIĆ, Izgradnja TS 10/0,4Kv „Pećica ograda“ i Izgradnja DTS 10/0,4Kv „Buljov pod“, lokacija ŽABLJAK

KROLING, nabavka, isporuka i ugradnja opreme za TS NDTS 10/0,4kV, 2x630KVA, na lokaciji Univerzitetski centar-Cetinje

EPCG AD NIKŠIĆ, Izgradnja kV voda 10 kV Juškovića potok-Uloševina-Lepenac, Izgradnja TS 10/0,4Kv „Ž.stanica-Ambarine“ i Izgradnja TS 10/0,4kV „Podbišće-D.selo“, lokacija Mojkovac

2013

CGES projektovanje, isporuka i montaža opreme za TS 2x20 MVA, 110/35 KV,GIS, ŠKALJARI, KOTOR

JAVNO PREDUZEĆE KOMUNALNE USLUGE-PODGORICA projektovanje, nabavka, isporuka i montaža opreme za rekonstrukciju 10 kV postrojenja u crpnoj stanici 1x630 KVA

FC DISTRIBUCIJA zamjena SN bloka 2V+2T –ED Budva, LOKACIJA DUBOVICA II BUDVA

FC DISTRIBUCIJA isporuka i montaža TS 1x630 KVA, LOKACIJA RIBAREVINA BIJELO POLJE

ZETAGRADNJA isporuka i montaža TS 2x1000 KVA, LOKACIJA MLJEKARA PODGORICA

FC DISTRIBUCIJA isporuka i montaža TS 1x630 KVA, LOKACIJA NEDAKUSI, BIJELO POLJE

FC DISTRIBUCIJA isporuka i montaža TS 1x630 KVA, LOKACIJA VUJAČIĆ SERVIS, PODGORICA

UNIPRED isporuka i montaža TS 1x630 KVA, LOKACIJA BIJELO POLJE

FC DISTRIBUCIJA isporuka i montaža TS 1x630 KVA, LOKACIJA ROG LIVADE, PODGORICA

SYNERGY nabavka opreme za MHE 1x1000 KVA, 35/0.4 kV,LOKACIJA LIJESKA ,OPŠTINA BIJELO POLJE

FC DISTRIBUCIJA isporuka i montaža TS 1x630 KVA, LOKACIJA MANASTIR MORAČA

FC DISTRIBUCIJA isporuka i montaža TS 1x630 KVA, LOKACIJA DONJI KOKOTI, PODGORICA

FC DISTRIBUCIJA isporuka i montaža TS 1x630 KVA, LOKACIJA ZABJELO-19 decembar, Podgorica

FC DISTRIBUCIJA, kao dio Konzorcijuma EUROZOX DOO, projektovanje i montaža opreme za rekonstrukciju TS 2x20 MVA, 35/10 KV, PODGORICA 3

FC DISTRIBUCIJA isporuka i montaža TS 1x630 KVA, LOKACIJA RADIOREPETITOR, ULCINJ

FC DISTRIBUCIJA nabavka neophodne opreme za opremanje jedne 10 kV ćelije u TS 35/10 kV Žabljak-ED Žabljak

FC DISTRIBUCIJA isporuka i montaža TS 1x630 KVA, LOKACIJA KARABUŠKO POLJE III, PODGORICA

MONT INVESTMENT iz Bijelog Polja projektovanje, nabavka, isporuka i montaža TS 1x630 KVA, lokacija BIJELO POLJE

FC DISTRIBUCIJA isporuka i montaža TS 1x630 KVA, LOKACIJA RADANOVIĆI, KOTOR

FC DISTRIBUCIJA isporuka i montaža TS 1x630 KVA, LOKACIJA RAMADANOVIĆI, KOTOR

NOVI VOLVOX projektovanje, nabavka, isporuka i montaža TS 1x630 KVA, LOKACIJA ŽABLJAK

VOLI TRADE isporuka i montaža TS 2x1000 KVA, LOKACIJA prelo puta DELTA CENTRA, PODGORICA

ZETAGRADNJA isporuka i montaža TS 2x1000 KVA, LOKACIJA BLOK VI, PODGORICA

BORIČIĆ COMPANY projektovanje, nabavka, isporuka i montaža TS 1x630 KVA, LOKACIJA PRČANJ, KOTOR

BORIČIĆ COMPANY projektovanje, nabavka, isporuka i montaža TS 1x630 KVA, LOKACIJA PRČANJ

CMC CONTROLMATIC COMMERCE projektovanje, nabavka, isporuka i montaža TS 1x630 KVA, LOKACIJA GARAČ, DANILOVGRAD

FC DISTRIBUCIJA isporuka i montaža TS 1x630 KVA, LOKACIJA JOVANA CVIJIĆA, NIKŠIĆ

FC DISTRIBUCIJA isporuka i montaža TS 1x630 KVA, LOKACIJA RISAN, KOTOR

FC DISTRIBUCIJA isporuka i montaža TS 1x630 KVA, LOKACIJA STUDENTSKI DOM, KOTOR

2012

ČELEBIĆ doo isporuka i montaža TS 2x1000 KVA, LOKACIJA PREKO PUTA DELTA CENTRA, PODGORICA

BAYPHARM projektovanje, nabavka, isporuka i montaža TS 1x630 KVA sa mjerenjem na visokom naponu, LOKACIJA MAREZA, PODGORICA

TRADEUNIQUE projektovanje, nabavka, isporuka i montaža TS 1x1000 KVA,LOKACIJA CARSKO SELO iznad Svetog Stefana, Budva

ČELEBIĆ doo isporuka i montaža TS 1x1000+1x630 KVA, LOKACIJA ZELENA PIJACA SA ŠOPING CENTROM BAZAR, BLOK V, PODGORICA

PRIVATNI PREDUZETNIK ĐUKANOVIĆ RADENKO-ELEKTRIKA projektovanje, nabavka, isporuka i montaža TS 1x1000 KVA, LOKACIJA KRIVI MOST, PODGORICA

FC PROIZVODNJA projektovanje, nabavka, isporuka i montaža TS 1x250/630 KVA, LOKACIJA OSTROG, NIKŠIĆ

FC DISTRIBUCIJA isporuka i montaža TS 1x630 KVA, LOKACIJA PODGORICA, JP 122/11

FC DISTRIBUCIJA isporuka i montaža TS 1x630 KVA, LOKACIJA OSTROS, EDB BAR

ZETAGRADNJA isporuka i montaža TS 1x1000 KVA, LOKACIJA PODGORICA

FC DISTRIBUCIJA, isporuka i montaža opremeTS 35/10kV, 2x12,5MVA, lokacija Rozino-Budva

FC DISTRIBUCIJA isporuka i montaža TS 1x630 KVA,NDTS KLANAC, LOKACIJA BIJELO POLJE,EDB BIJELO POLJE

VN GREEN PARK projektovanje, nabavka, isporuka i montaža TS 1x630 KVA, LOKACIJA BAOŠIĆI,HERCEG NOVI

FC DISTRIBUCIJA, isporuka i montaža opreme, Rekonstrukcija TS 110/10kV, 2x40MVA PODGORICA 4
ZETAGRADNJA isporuka i montaža TS 1x1000 KVA, LOKACIJA GRADSKI STADION PODGORICA

U proteklih 10 godina naša firma je projektovala i instalirala preko 500 trafostanica.

 

kontakt

Vukice Mitrović br. 40, Podgorica, Crna Gora
+382 20 655 079
+382 20 655 176

Galerija